Skriva út

Sø. Seksagesima, 2. tekstrække: Mk4,26-32. Vágur 75 år.Klokker, præludium, indgangsbøn

327

Hilsen og Kollekt
Læsning: 2. Tim.3,10-17
Trosbekendelse
Biskop taler
Ljómur

242

Evangelium: Mk.4,26-32. Prædiken, Bøn, velsignelse.

396

Kollekt
Velsignelse

346

Fadervor, 9 bedeslag, postludium

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus …

I evangeliet ifølge Johannes, kan man læse og høre, hvordan en from jøde, en Farisæer, kom i nattens mørke til Jesus for at spørge ham om forskellige ting, og han sagde il Jesus: (Joh.3,2bf.) »Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham.« og Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.«

’Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige!’ Hvad mente Jesus med disse ord? Jo, han mente, at man skal have den rette Ånd for at begribe Guds Rige og dermed Gud! Den menneskelige ånd alene kan aldrig nogen sinde begribe Gud. Mennesker kan ikke forstå Gud ved fornuften alene eller med verdslige redskaber. Nej, man skal ’fødes igen’ – ikke at fødes legemligt, men åndeligt. Og det kan kun ske ved Guds Ånd. Man kan kun komme til Gud ved Guds Ånds virkning og i Guds Søns navn. Jesus sagde også: (Joh.14,6) »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” Og det gælder også, når man læser i Bibelen; før man læser, bør man bede Gud om at sende sin Ånd til vejledning og tolkning, thi, hvis ikke man læser Skrifterne ved Helligånden, så vil man læse den i egen ånd, som er præget af hovmod, og konsekvensen bliver, at Bibelen betragtes som en bog magen til andre bøger på ens bogreol, og Bibelens personlige budskab i dens gode fortællinger bliver overset eller ignoreret af læseren.
Ved at lade Helligånden virke i vort liv, kan vi lære Jesus at kende og tage imod ham som vor Herre og Frelser, og når vi lærer Jesus at kende, får vi lysten til at være i fællesskabet med ham, og kærligheden til ham vil blive så stor, at vi ønsker at dele brødet og drikke af kalken ved alterbordet; dvs., at vi ønsker at have Jesus komme ind i vore hjerter og vi bliver ét med ham.
At blive ét med Jesus Kristus er også at være i Guds Rige og ’se Guds Rige’ og mere endda, det er at se GUD! Jesus sagde (Joh.14,7): Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Når Guds Søn kan tale sådan om sig selv og vor himmelske Fader, så ved han, hvordan det er i Guds Rige.

Og vi hører evangelisten Markus berette om 2 af Jesu lignelser, nemlig lignelsen om den tålmodige landmand - eller den selvvoksende sæd - og lignelsen om sennepsfrøet, som er en kontrastlignelse. Jesus anvendte disse lignelser for at forkynde om Gudsrigets komme, og de handler om glæden i håbet og glæden ved væksten. Hvis vi betragter sæden som Guds Ord, der giver frugt i egen kraft og i egen tid, da kan vi have tilliden til Ordet og vi behøver ikke at bekymre os om det. Der er kræfter i Guds Ord & vi kan ikke gøre Guds Ord mere effektivt end det er. Altså, Jesus mener, at Guds Rige kommer af sig selv, og dér hvor Ordet sås, dér skal der komme en høst, og høsten er mennesker, og den bliver moden både ved vor død og når Jesus kommer på den yderste dag – for at dømme levende og døde. Men læg mærke til, at Guds Rige skal komme, men er allerede her i blandt os nu. Guds Rige er ikke kommet i sin helhed, thi det sker når Jesus kommer på den yderste dag. Teologer taler om Riget som ’allerede’ og ’endnu ikke’.

Jesus bruger noget kendt for at forklare det ukendte. Guds Rige ligner ting og begivenheder, som Jesu tilhørere vidste noget om. I lignelsen, er den tålmodige landmand (Mk4,26-29) et eksempel for os, og Guds Riges frembrud sammenlignes med høsten. Billedet er taget fra landbrug i Jesu dage, hvor landmænd ikke vidste meget om biologi og videnskabelige forklaringer, men lod alt være i Guds hænder. Efter såningen lever landmanden sit liv videre i naturlig vekslen mellem at sove og stå op, nat og dag. Uden at han kan forklare det, og uden at han kan gøre noget dertil, vokser sæden fra strå til aks og fra akset til det fuldt udviklede korn. Og så pludselig en dag er timen inde, hvor den tålmodige venten bliver belønnet. Kornet bliver modent og høstmændene drager ud og høsten samles ind.

Sådan er det med Guds Rige: lige så sikkert det er for landmanden, at høsten kommer efter den lange venten, lige så sikkert vil Gud – når hans time kommer – lade den endelige dom og sit rige oprinde. Mennesker kan intet gøre dertil; vi kan kun vente og udvise tålmodighed, som landmanden udvider den. Guds Ånd virker i og ved alle, der tager imod Jesus som Guds Søn, så at der bliver en gradvis vækst i hvert eneste menneske som tror på Herren. Vi kan ikke se en plante vokse fra dag til dag, men vi ved, at den gør og efter et stykke tid, vil væksten være tydelig. Vi kristne kan ikke altid se udviklingen i os, men vi bør overlade alt til Gud og lade ham virke i vort liv og i os, for der kommer en dag, hvor det vil være tydeligt, at vi tilhører ham og at vi efterligner Jesus. Vi kan tilgive fordi vi tror og ved, at Gud tilgiver os i Jesu blod; vi kan vise barmhjertighed og næstekærlighed fordi vi ved, at vi har en barmhjertig og kærlig Gud; vi kan hjælpe, styrke og vejlede andre, fordi vi ved, at Guds Ånd gør det samme med os. Af sædekornet kommer afgrøden; i det allermindste er det allerstørste allerede virksomt, og det, der skal indtræffe, er i gang allerede nu, ganske vist i det skjulte.

Til Guds Rige hører mennesker, som har opdaget deres synder og overtrædelser, og ønsker at omvende sig, og – ligesom et lille barn beder uskyldigt om mad - beder i ydmyghed om tilgivelse, og bøjer knæ ved Herrens bord. Ordet må sås på bunden af hjertet, og Guds Ord er det redskab Du skal bruge, for at forandre dit hjerte og sind, så at jordbunden må være frugtbar. Når du forandres, da kan du forandre andre ved Guds Ånd. Det er ikke nok at høre Guds Ord, men man skal dvale over det, forstå det og lære andre om det. Jesus sagde (Mt.28,19bf.): Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Vi kristne skal modnes ved Guds Ord og lære.

Og Jesus fortsætter med endnu en lignelse: med Guds rige forholder det sig som med et sennepsfrø. Et sennepsfrø er på størrelse med et knappenålshoved, dvs., meget lille, men når det er sået, vokser det op og bliver ’større end alle andre planter, og træet frembringer store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge’. Af en ringe og elendig begyndelse, af det, der for menneskers øjne intet er, skaber Gud sit fantastiske kongeherredømme, og det omfatter ikke blot jordens mange folk, men også himlenes synlige og usynlige væsener.

Og Jesus er selv et eksempel på Guds undergerninger: En tømrer fra en lille og næsten ukendt bygd, Jesus vokser op og bliver kendt af mange, og han dør på korset og bliver begravet, men af den mørke grav, får han nyt liv, styrke og herlighed, som overgår alt. Det er vigtigt at høre, fordi du måske tænker, at du ikke duer til ret meget eller at du er glemt af Gud og ved ikke hvad du skal gøre her i livet, men husk nu, at Guds Ord kan og vil gøre dig til noget stort. Gud har en plan og du er en del af den; Du er kaldet og gjort hellig ved Jesus, og du har i dåben fået de nådegaver du skal bruge i tjenesten hos Gud og hos mennesker; du behøver ikke at anstrenge dig eller stræbe efter at være klog eller få stress fordi du ikke når at fuldføre dine opgaver til tiden; du skal blot lade Gud være Gud i dit liv og have tillid til hans virksomhed. Du er et Guds barn og behøver blot at sprede kærlighed i verden. DU kan gøre en forskel og føre andre hjem til Gud, så at høsten af frelste mennesker kan blive større. Det gælder om at lade Gud handle i dit liv, at lade ham virke og give vækst både hos dig og hos dine medmennesker. Det gælder om at have det rigtige forhold til Herren netop ved at samles i bøn og bibellærdom og med Helligåndens vejledning.

Så snart evangeliet læses op eller forkyndes, så snart er Guds Ord sået i menneskers hjerter. Vi kan måske være kede af det, når vi ikke ser vækst, fordi det hele foregår så langsomt, men vi bør aldrig tvivle, at der sker noget. Der kommer en høst! Jesus er med os alle vore dage og det betyder, at Guds Rige er midt iblandt os, midt i vores trods og modsigelse. Gode gerninger kommer af troende mennesker, som handler ved Guds Ånd, og ethvert godt menneske er et Guds barn. Nej, det er ikke altid, at vi kan se et menneskes tro eller indre hjerte, men enhver, der elsker sin næste elsker også Kristus, der er i næsten. Og enhver, der elsker Kristus elsker også Gud, fordi Gud kom til os i Jesus Kristus. På den yderste dag, skal Kristus samle os, høsten, ind til Guds Rige; Kristus skal føre os ind til vor himmelske Fader: Og dét er et glædeligt budskab at tage med og dele med andre!

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.